Steungroep New Laetare

Steungroep New Laetare 

Informatie over de steungroep
De steungroep New Laetare is een feitelijke vereniging die werd opgericht in 1992 ter ondersteuning van het “Vormingscentrum New Laetare Schools” in Owerri, Nigeria. Dankzij de financiële steun van trouwe sponsors, de Stad Brugge en de Provincie West-Vlaanderen werden de bouw en het goed functioneren van een kleuter-, een lagere en een middelbare school mogelijk. Ook een kinderdagverblijf is ondertussen operationeel.

De steungroep:
Ondersteunt de verdere werkingskosten en de didactische uitrusting van de school;
Ondersteunt het plaatselijk schoolfonds voor studiebeurzen voor kansarme kinderen;
Ondersteunt het plaatselijk initiatief voor sociale bescherming van personeelsleden;
Zet in onderling overleg met de lokale partners nieuwe projecten op die het “Vormingscentrum New Laetare Schools” ten goede komen;
Informeert zijn sympathisanten en gevers over de lopende projecten en Noord-Zuid samenwerking via een gratis toegezonden driemaandelijks contactblad “Laetare Tijdingen”;
Stelt materiaal ter beschikking: flyers, DVD 20 jaar N-Z, brochure 25 jaar N-Z samenwerking…
 

Informatie over het project
Met ons samenwerkingsproject “Preventieve gezondheidszorg” willen we een bijdrage leveren aan de verwezenlijking van één van de 17 duurzaamheidsdoelstellingen die de Verenigde Naties vastlegde voor de periode 2015-2030: “Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden”.

We bouwen in nauwe samenwerking met de lokale partners een structuur uit en zetten acties op touw die voorzien in preventieve gezondheidszorg voor alle kinderen van het Vormingscentrum.

Concreet
Worden op systematische wijze gratis alle kinderen onderzocht door een arts en een verpleegkundige: <6j minstens jaarlijks, >6j minstens om de 3 jaar;
Wordt aan de ouders van elke kind een schriftelijk advies geformuleerd;
Worden binnen de school op maat sessies rond preventieve gezondheidszorg georganiseerd;
Wordt bekeken om deze preventieve gezondheidszorg uit te breiden naar andere scholen.
 

Steungroep New Laetare -  Gemeneweideweg Noord 1 - 8310 Brugge
http://newlaetare.brugseverenigingen.be/ 
www.facebook.com/SteungroepNewLaetare/

Afbeeldingen